PODSTAWOWE DEFINICJE

Podstawowe definicje:

W myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022, poz. 503 ze zm.)

 
REKLAMA
upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;
TABLICA REKLAMOWA
przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
URZĄDZENIE REKLAMOWE

przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem;

SZYLD

tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informująca o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują;

 

 

 

 

W myśl ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2021, poz. 1376 ze zm.)

REKLAMA
umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie  reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b  i 16c  ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), a także każdy inny nośnik  informacji  wizualnej,  wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm. 2), ustawionym przez gminę znakiem  informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach  użyteczności  publicznej,  znakiem  informującym  o formie ochrony zabytków  lub  tablicą  informacyjną  o nazwie   formy   ochrony   przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie  przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614);

 

W myśl ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021, poz. 2351 ze zm.)

BUDOWLA
każdy  obiekt  budowlany  niebędący budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak:  obiekty  liniowe,  lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia   terenu,   budowle   sportowe,   cmentarze,   pomniki,   a także  części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych,  elektrowni  wiatrowych  i innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny   i urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających się na całość użytkową;
  • Telefon:
    +48 74-85-62-863

  • ul. Armii Krajowej 49
    58-100 Świdnica

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I FORMY GRAFICZNEJ REKLAM

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I ARCHITEKTURY
pokój 208
tel.74-85-62-863

UMOWY DZIERŻAWY
GRUNTU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój 229
tel. 74-85-62-959

UMOWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
UMOWY DZIERŻAWY TERENU

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
pokój 309
tel. 74-85-62-896