DZIAŁANIA MIASTA

 

ROK 2014 - 2015

 1. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego  reklam w obszarze  wpisanym do rejestru zabytków „obszar zabytkowego ośrodka miasta historycznego Świdnicy”  - od grudnia 2014r. do lutego 2015r.
 2. Przygotowanie założeń do polityki reklamowej miasta Świdnicy obrazujących wchodzące w życie przepisy prawne - luty 2015r.
 3. Powołanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy Zespołu ds. estetyki  miasta oraz wdrażania narzędzi  ochrony krajobrazu w Świdnicy - listopad 2015r., AKTUALIZACJA – czerwiec 2019r.

 

ROK 2015 - 2018

 1. Wykonanie szeregu opracowań, które pozwoliły na określenie polityki reklamowej miasta. Obecnie stanowią podstawę do  systematycznych i konsekwentnych  działań porządkujących przestrzeń miejską, nadając im określony kierunek i rozwiązania:
  • „Koncepcja architektoniczna form reklam wraz z ich lokalizacją na elewacjach dla lokali usługowych, biur i instytucji  na  budynkach w bloku śródrynkowym w Świdnicy” – proponuje formy architektoniczne nośników reklam dla potrzeb lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach w  Bloku śródrynkowym. Opracowanie jest podstawą do sukcesywnej wymiany nieestetycznych  reklam i szyldów oraz  uporządkowania stanów prawnych – (grudzień 2015r.)
  • „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni Rynku dla miasta Świdnicy”- określa cel jakim jest stworzenie przejrzystej i estetycznej  przestrzeni Rynku z poszanowaniem wartości historycznych (czerwiec 2016r.):
  • wyznacza nowe lokalizacje ogródków gastronomicznych, określając ich wielkość wraz z propozycją rozwiązań ogrodzeń, ich wyposażenia, parasoli oraz pozostałych elementów małej architektury sytuowanych w Rynku - słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, kwietników, potykaczy,
  • formułuje szczegółowe wytyczne dla ogródków gastronomicznych oraz obiektów małej architektury w zakresie formy, gabarytów, kolorystyki, materiałów wraz z przykładową wizualizacją (stworzono katalog dobrych rozwiązań - INFORMATOR LOG – do pobrania),
  • dokonuje oceny stanu elewacji pierzei Rynku w zakresie rozmieszczenia reklam ze wskazaniem urządzeń reklamowych do likwidacji lub ewentualnego utrzymania  jako prawidłowe rozwiązania,
  • określa zasady oraz szczegółowe wytyczne w zakresie rozmieszczenia
   i formy reklam na obiektach wraz z propozycją rozwiązań i wizualizację.
  • „Studium krajobrazowe najważniejszych przestrzeni dla miasta Świdnicy”opracowanie wyznacza przestrzenie publiczne, które mają bezpośredni wpływ na wizerunek Miasta. Na podstawie diagnozy stanu istniejącego oraz analizy przestrzeni publicznych w aspekcie ochrony, estetyki, ekonomicznych uwarunkowań formułuje zasady i warunki sytuowania reklam wraz z wizualizacją proponowanych rozwiązań. Dokument stanowi wytyczne do przygotowania uchwały w sprawie „zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane” (październik 2017r.).
  •  „Koncepcja architektoniczna zagospodarowania przestrzeni publicznych”-opracowanie stanowi uszczegółowienie rozwiązań zagospodarowania terenu wytypowanych przestrzeni publicznych. Wskazuje szczegółowe lokalizacje tablic reklamowych, elementów identyfikujących miasto - witaczy lub elementów małej architektury. Stanowi podstawę do działań realizacyjnych (grudzień 2017r.).
  • projekt potykacza miejskiego – przewiduje powtarzalne rozwiązanie w formie wolnostojącego nośnika reklamowego, proponowanego do umieszczenia na płycie Rynku (rok 2017-2018)
 2. Przedstawienie Radzie Miejskiej „Kierunków polityki reklamowej miasta Świdnica  wraz z oceną przestrzeni publicznych i uzyskanie akceptacji planowanych działań. – wrzesień 2016r.  (prezentacja – do pobrania).
 3. Utworzenie strony internetowej Polityka reklamowa”, w ramach kampanii informacyjnej, której podstawowym zdaniem jest przekaz informacji o działaniu Miasta   i obowiązujących przepisach prawa oraz dokonanych zmianach w mieście (pierwsza strona utworzona w lipcu 2017r., nowa odsłona graficzna opublikowana w listopadzie 2018r.).

 

ROK 2018 – 2019 – wdrożenie i realizacja „Polityki reklamowej”

 1. Nawiązanie współpracy z:
  • zarządcami mienia miasta oraz wspólnot mieszkaniowych w celu ustalenia harmonogramu usunięcia samowolnie zamontowanych reklam na terenach  i budynkach będących w ich zarządzie, z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów,
  •  dyrektorami 23 placówek oświatowo-wychowawczych podlegających Prezydentowi Miasta i 25 placówek oświatowo-wychowawczych podlegających Staroście Powiatu Świdnickiego, w celu poprawienia estetyki obiektów oświatowych będących w ich zarządzie,
  • przedsiębiorcami w celu wdrożenia  nowych form reklam,
  • w tym podjęcie ścisłej współpracy w celu wdrożenia określonych dla bloku śródrynkowego form nośników reklamowych. Miasto przekazało projekt, a Przedsiębiorca wykonał trwałe zawiesie reklamowe na budynku Rynek 38 - lokal gastronomiczny „Koku Sushi” – PRZYKŁAD REALIZACJI,
  • właścicielami nieruchomości, którzy otrzymali dotacje z miasta na remont elewacji obiektów zabytkowych, w celu uporządkowania reklam i zastosowania rozwiązań o dobrej jakości i uporządkowania ich statusu prawnego;
 2. Wdrożenie z opracowanej koncepcji zagospodarowania Rynku, zasad związanych z sytuowaniem w przestrzeni Rynku letnich ogródków gastronomicznych. W roku 2018 większość Przedsiębiorców wykonało letnie ogródki gastronomiczne zgodnie z wytycznymi – PRZYKŁAD.
 3. Wykonanie  20  sztuk miejskich potykaczy: 5 szt. potykaczy z identyfikatorem miejskim, dedykowanych instytucjom miejskim tj. Świdnickiemu  Ośrodkowi Kultury, Teatrowi Miejskiemu, Muzeum Dawnego Kupiectwa czy Informacji Turystycznej oraz 15 szt. potykaczy oddanych w dzierżawę właścicielom lokali usługowych w Rynku  – PRZYKŁAD REALIZACJI.
 4. Kontynuowanie stałej współpracy z organami uczestniczącymi w procesie wydawania zezwoleń na umieszczenie reklam w przestrzeni miejskiej tj. Starostą Powiatowym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz współdziałanie z  Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie zgłoszenia samowoli budowlanych.
 5. Dokonanie oceny stanu miasta związanej z prowadzeniem działań w zakresie wdrażania polityki reklamowej miasta (prezentacja ze „Sprawozdania …” – do pobrania).
 6. Podejmowanie w ramach prowadzonego monitoringu przestrzeni publicznych, bieżących działań w celu uporządkowania miejsc najbardziej zdegradowanych przez nadmierną ilość lub zły stan elementów reklamowych.
 7. Bieżące aktualizowanie strony internetowej.

 

ROK 2020 – 2021 - kontynuacja

 1. Przykłady działań w ramach kontynuowanej polityki reklamowej:
 • na podstawie opracowania projektowego Koncepcja architektoniczna form reklamy wraz z ich lokalizacją na elewacjach – dla lokali usługowych, biur i instytucji na budynkach w bloku śródrynkowym” zlecono i wykonano nośniki reklamowe dla nieruchomości – Rynek 38, Rynek  39-40, Rynek 41, ul.  Wewnętrzna 3,  ul.  Wewnętrzna 7,
 • zaktualizowano stronę internetową Polityka reklamowa , której podstawowym zadaniem jest przekaz informacji o podejmowanych przez Miasto działaniach oraz edukacja społeczeństwa w zakresie zasad sytuowania  reklam w przestrzeni miejskiej, obowiązującego prawa i zagadnień z zakresu dobrej reklamy (www.reklama.um.swidnica.pl). Zlecono opracowanie graficzne zasad umieszczania reklam na obiektach położonych w obszarach objętych ochroną konserwatorską (w zakładce przepisy prawa- wytyczne WKZ) oraz dostosowano stronę do ustawy o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnej,
 • na podstawie zaprojektowanej oraz uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków koncepcji architektonicznej powtarzalnej wolnostojącej stalowej tablicy informacyjnej, kierunkowskazu informacyjnego oraz istniejących tablic informacyjnych, Miejska Biblioteka Publiczna zleciła projekt i wykonała małą architekturę – budki biblioteki plenerowej (umieszczone przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Wałowej);
 1. Kontynuowanie stałej współpracy z organami uczestniczącymi w procesie wydawania zezwoleń na umieszczenie reklam w przestrzeni miejskiej tj. Starostą Powiatowym, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, jednostkami miejskimi i zarządcami obiektów miejskich (Świdnicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Straż Miejska, Miejski Zarząd Nieruchomości), zarządcami nieruchomości oraz placówkami oświatowymi.
 1. Prowadzenie i aktualizacja bazy szczegółowych wytycznych i zasad rozmieszczania reklam w mieście.

 

ROK 2022 – 2023 - kontynuacja

 1. Przykłady działań w ramach kontynuowanej polityki reklamowej:
 • na podstawie opracowania projektowego Koncepcja architektoniczna form reklamy wraz z ich lokalizacją na elewacjach – dla lokali usługowych, biur i instytucji na budynkach w bloku śródrynkowym” zostały wykonane nośniki reklamowe jako stałe urządzenia na elewacjach:

tablica zintegrowana dla budynku ul. Wewnętrzna 7,

szyld reklamowy dla lokalu użytkowego  ul.  Wewnętrzna 3,

szyld reklamowy dla lokalu użytkowego  Rynek 38.

 • Prowadzenie i aktualizacja witryny internetowej Polityka reklamowa. Informacje o podejmowanych przez Miasto działaniach oraz edukacja społeczeństwa w zakresie zasad sytuowania  reklam w przestrzeni miejskiej, obowiązującego prawa i zagadnień z zakresu dobrej reklamy (www.reklama.um.swidnica.pl).

 

 1. Kontynuowanie stałej współpracy z organami uczestniczącymi w procesie wydawania zezwoleń na umieszczenie reklam w przestrzeni miejskiej tj. Starostą Powiatowym, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, jednostkami miejskimi i zarządcami obiektów miejskich (Świdnicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Straż Miejska, Miejski Zarząd Nieruchomości), zarządcami nieruchomości oraz placówkami oświatowymi.

 

 1. Prowadzenie i aktualizacja bazy szczegółowych wytycznych i zasad rozmieszczania reklam w mieście.
 • Telefon:
  +48 74-85-62-863

 • ul. Armii Krajowej 49
  58-100 Świdnica

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I FORMY GRAFICZNEJ REKLAM

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I ARCHITEKTURY
pokój 208
tel.74-85-62-863

UMOWY DZIERŻAWY
GRUNTU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój 229
tel. 74-85-62-959

UMOWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
UMOWY DZIERŻAWY TERENU

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
pokój 309
tel. 74-85-62-896