DZIAŁANIA MIASTA

I.OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

 1. Inwentaryzacja reklam w obszarze  wpisanym do rejestru zabytków „obszar zabytkowego ośrodka miasta historycznego Świdnicy” - grudzień 2014r. - luty 2015r.
 2. Założenia do polityki reklamowej miasta Świdnicy obrazujące wchodzące w życie przepisy prawne - luty 2015r.

II. DZIAŁANIA

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie powołania Zespołu ds. estetyki  miasta oraz wdrażania narzędzi  ochrony krajobrazu w Świdnicy - listopad 2015r. 

  CEL

  Efektywna współpraca w celu kompleksowego i trwałego rozwiązania problemu estetyki miasta. Zespół będzie realizował zadania, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu jakim jest uporządkowanie przestrzeni publicznej w szczególności w zakresie reklam, małej architektury, ogrodzeń, ogródków gastronomicznych.

 2. „Koncepcja architektoniczna form reklam wraz z ich lokalizacją na elewacjach dla lokali usługowych, biur i instytucji na budynkach w bloku śródrynkowym w Świdnicy - październik - grudzień 2015r.

  CEL

  Propozycja formy architektonicznej nośników reklam indywidualnych i szyldów zblokowanych, w tym ich formy, gabarytów, kolorystyki i materiałów. Projekt zakłada indywidualne wykonanie  elementów reklamowych dla potrzeb lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach w  Bloku śródrynkowym. Opracowanie będzie podstawą do sukcesywnej wymiany nieestetycznych  reklam i szyldów oraz  uporządkowanie stanów prawnych.

 3. „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni Rynku dla miasta Świdnicy” - kwiecień - czerwiec 2016r.

  CEL

  • stworzenie przejrzystej i estetycznej przestrzeni Rynku z poszanowaniem wartości historycznych,
  • wyznaczenie nowych lokalizacji ogródków gastronomicznych, określenie ich wielkości wraz z koncepcją rozwiązań oraz elementów małej architektury - słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, kwietników, potykaczy, itp.,
  • sformułowanie szczegółowych wytycznych dla ogródków gastronomicznych oraz obiektów małej architektury w zakresie formy, gabarytów, kolorystyki, materiałów wraz z przykładową wizualizacją, stworzenie katalogu dobrych rozwiązań,
  • ocena stanu elewacji pierzei Rynku w zakresie rozmieszczenia reklam ze wskazaniem urządzeń reklamowych do likwidacji lub ewentualnego utrzymania jako prawidłowe rozwiązania,
  • ocena stanu elewacji pierzei Rynku w zakresie rozmieszczenia reklam ze wskazaniem urządzeń reklamowych do likwidacji lub ewentualnego utrzymania jako prawidłowe rozwiązania,
  • przygotowanie zasad oraz szczegółowych wytycznych w zakresie rozmieszczenia
   i formy reklam na obiektach wraz z propozycją rozwiązań i wizualizacji.
 4. „Studium krajobrazowe najważniejszych przestrzeni dla miasta Świdnicy”  - marzec - wrzesień 2016r. 

  CEL

  dokonanie diagnozy stanu istniejącego, analiza przestrzeni publicznych (w aspekcie ochrony, estetyki, ekonomii) oraz sformułowanie zasad i warunków sytuowania reklam wraz z wizualizacją proponowanych rozwiązań. Głównym zadaniem tego opracowania jest stworzenie wytycznych do uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń  reklamowych oraz ogrodzeń, zmierzających do ochrony przestrzeni miasta decydujących o jego wizerunku.

 5. „Polityka reklamowa miasta - ocena przestrzeni publicznych Miasta” oraz przedstawienie działań i kierunków zmierzających do  uporządkowania i poprawy estetyki Miasta w zakresie reklam - prezentacja Radzie Miejskiej -  wrzesień 2016r.
 6. „Koncepcja architektoniczna zagospodarowania przestrzeni publicznych”- wrzesień 2017r.
 • Telefon:
  +48 74-85-62-863

 • ul. Armii Krajowej 49
  58-100 Świdnica

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I FORMY GRAFICZNEJ REKLAM

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
pokój 208
tel.74-85-62-863

UMOWY DZIERŻAWY
GRUNTU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
pokój 229
tel. 74-85-62-959

UMOWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
UMOWY DZIERŻAWY TERENU

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
pokój 309
tel. 74-85-62-896

Copyright © 2018 um.swidnica.pl | wykonanie lukpart.pl