PRAWO KRAJOWE

Ustawy regulujące sprawy związane z umieszczaniem reklam w przestrzeni publicznej:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022, poz. 503 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021, poz. 1376 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023, poz. 682);
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, poz.840).
  • Telefon:
    +48 74-85-62-863

  • ul. Armii Krajowej 49
    58-100 Świdnica

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I FORMY GRAFICZNEJ REKLAM

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I ARCHITEKTURY
pokój 208
tel.74-85-62-863

UMOWY DZIERŻAWY
GRUNTU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój 229
tel. 74-85-62-959

UMOWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
UMOWY DZIERŻAWY TERENU

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
pokój 309
tel. 74-85-62-896