ZASADY UMIESZCZANIA REKLAM

I. USTALENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W obecnym stanie prawnym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są jedynym aktem  prawa, w którym gmina reguluje i kształtuje przestrzeń publiczną m.in. w zakresie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic  i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych  oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane reklamy,  niezależnie od statusu władania terenem lub obiektem.

Miasto posiada 39 opracowanych miejscowych planów, co stanowi ok. 91% pokrycia miasta.
Regulacje dotyczące zasad umieszczania reklam zawarte są w 24 planach.
 

  • Tabela zawierająca regulacje prawne – zestawienie zapisów mpzp (pobierz)II.    WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Jeżeli montaż reklamy następuje na obiekcie objętym ochroną konserwatorską oraz w obszarze, który figuruje w  ewidencji  zabytków, w tym wpisany jest do rejestru zabytków – obowiązują zasady wynikające z ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, jako uzupełniające i nadrzędne ustalenia  w stosunku do ustaleń planistycznych.

Działania są nadzorowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poprzez wydawanie decyzji zezwolenia na prace przy zabytku dla obiektów rejestrowych.

 

Przed sporządzeniem projektu reklamy można wystapić o indywidulane wytyczne do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub skorzystać z ogólnych wytycznych zawartych w poniższych linkach.
 

  • Mapa obszaru wpisanego do rejestru zabytków (pobierz)
  • Sformułowane wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków - wersja opisowa (pobierz)
  • Sformułowane wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków - wersja graficzna (pobierz)
  • Telefon:
    +48 74-85-62-863

  • ul. Armii Krajowej 49
    58-100 Świdnica

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I FORMY GRAFICZNEJ REKLAM

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I ARCHITEKTURY
pokój 208
tel.74-85-62-863

UMOWY DZIERŻAWY
GRUNTU

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój 229
tel. 74-85-62-959

UMOWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
UMOWY DZIERŻAWY TERENU

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
pokój 309
tel. 74-85-62-896